Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Obchodné podmienky

Úvod InfoObchodné podmienky

Obchodné podmienky Internetového obchodu zdravotneponozky.sk


1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP") upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy.
Na jednej strane kúpnej zmluvy je Ing. Jozef Matej, IČO 44365853, DIČ 1043433600, so sídlom Ladožská 2, 040 12 Košice, zapísaná v Živnostenskom registri 820-64267 ako predávajúci tovaru v režime internetového obchodu (ďalej len „predávajúci") a na strane druhej je kupujúci, ktorým je spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len „kupujúci").
1.2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná
v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
1.3. Podnikateľom sa rozumie:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d) osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito OP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami
zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.
1.4. Za tovar sa pre účely týchto OP považujú všetky tovary a služby, ktoré predáva predávajúcikupujúcemuv internetovom obchodenacomi.sk.
1.5. Internetový obchod je služba poskytovaná na základe záväznej objednávky kupujúceho, ktorý je v nej povinný uviesť pravdivé údaje bezprostredne potrebné k vzniku zmluvného vzťahu,
na základe ktorého zabezpečí predávajúci kupujúcemu dodanie objednaného tovaru.

 

2. Kúpna zmluva


2.1. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
2.1.1. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.
2.1.2. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť podľa vlastných požiadaviek.
2.1.3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje:
a) že sa oboznámil s týmito OP, že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
b) potvrdzuje správnosť údajov (adresné údaje, telefonický kontakt, mailová adresa,) uvedených v objednávke
c) potvrdzuje svoj súhlas s množstvom, druhom a cenou objednaných tovarov.
2.1.4. Za prípadné chyby vzniknuté pri vypĺňaní objednávkového formulára (napr. nesprávne uvedená adresa, množstvo a pod.) predávajúci nenesie zodpovednosť.
2.1.5. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky z objektívnych dôvodov (objednaný tovar je v čase doručenia objednávky vypredaný, technické chyby a pod.) dodacie lehoty sa môžu predĺžiť. Predávajúci o uvedenom informuje kupujúceho mailom alebo telefonicky. Ďalší priebeh vybavenia objednávky závisí od vzájomnej dohody kupujúceho a predávajúceho.
2.1.6. V prípade, že predávajúci nevie objednávaný tovar zabezpečiť, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti kupujúceho. Ak kupujúci za tovar už zaplatil kúpnu cenu, SP mu ju najneskôr do 14 dní vráti, ak sa skupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

2.1.7. Akceptujeme len objednávky s miestom dodania v rámci Slovenskej republiky.

 

2.2. Dodacie podmienky predmetu kúpy

2.2.1. Kúpnou zmluvou sa:
a) predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej,
a
b) kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.
2.2.2. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až
po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
2.2.3. Predávajúci kupujúcemu odovzdá tovar i doklady, ktoré sa k nemu vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru.
2.2.4. Kupujúci si môže zvoliť z nasledujúcich možností dodania tovaru:
a) Slovensá pošta, a.s.
b) GLS
c) bezplatné dodanie tovaru v rámci mesta Košice.
Predávajúci si účtuje poštovné podľa písmena a) a b) vo výške 3,00 EUR (slovom tri) pri objednávke tovaru s celkovou sumou do 50 EUR (slovom päťdesiat). Pri objednávke tovaru s celkovou sumou nad 50 EUR (slovom päťdesiat) je dodanie tovaru bezplatné.
2.2.5. Objednaný tovar predávajúci zabalí spôsobom potrebným pre uchovanie objednaného tovaru a jeho ochranu pred poškodením.
2.2.6. Expedícia zásielky je kupujúcemu oznámená mailom. Ak bol tovar odoslaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. predávajúci oznámi kupujúcemu podacie číslo zásielky, pod ktorým bol objednaný tovar odoslaný. Ďalší pohyb zásielky si môže kupujúci sledovať na stránke www.posta.sk.
2.2.7. Dodacia lehota objednaného tovaru je:
a) status „objednané u dodávateľa" je obvykle do 10 pracovných dní,
b) status „na sklade" je obvykle do 3 pracovných dní.
2.2.8. Predávajúci vybavuje objednávky priebežne každý pracovný deň. V prípade objektívnych príčin (napr. vyššia moc či výpadok informačného systému, vypredanie tovaru pred odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim), sa môžu dodacie lehoty predĺžiť. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho vybaviť do 30 dní od jej doručenia, inak môže kupujúci od zmluvy odstúpiť a predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť už poskytnuté plnenie v plnom rozsahu.

 

2.3. Bezpečnosť a ochrana informácií

2.3.1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby kupujúci neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním
do súkromného a osobného života kupujúceho. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci môže dať predávajúcemu svoj súhlas na spracovanie osobných údajov na využitie pre marketingové účely predávajúceho, a to až do doby písomného vyjadrenia jeho nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho.
2.3.2. Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.
2.3.3. Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, predávajúci pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies tu. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

 

2.4. Ceny a platobné podmienky

2.4.1. V internetovom obchode nacomi.sk sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH.
2.4.2. Ceny za dodanie tovaru podľa bodu 2.2.4 týchto OP sú uvedené až v objednávkovom formulári.
2.4.3. V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list, ako aj dodací list.
2.4.4. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky za nákup tovaru:
a) Dobierka
b) Hotovosť – len pri doručení tovaru v rámci mesta Košice.

 

3. Odstúpenie od zmluvy

3.1 V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci ako spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
3.2 Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne a tovar zasiela na adresu:
Ing. Jozef Matej
Ladožská 2
040 12 Košice
3.3 Tovar je kupujúci povinný vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný,
s kompletnou dokumentáciou, s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, obalom, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Pokiaľ sa jedná
o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení. Formulár na odstupenie ok kúpnej zmluvy je uverejnený na www.nacomi.sk. Formulár musí byť súčasťou odosielanej dokumentácie.

3.4 V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov) resp. si vyhradzuje právo vrátenia takéhoto tovaru neakceptovať alebo po dohode s kupujúcim mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.
3.5 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
3.6 Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
3.7 Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.
3.8 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Zákazník si môže vybrať spôsob vrátenia platby (bezhotovostne na zvolený bankový účet alebo na adresu poštovým poukazom na adresu, poskytovaným podľa podmienok Slovenskej pošty, a.s.). Ak si zákazník nevyberie spôsob vrátenia platby, platba mu bude vrátená rovnakým spôsobom, akým tovar uhradil.

 

4. Reklamačné podmienky
4.1 Kupujúci môže reklamovať:
a) Nesprávne vybavenie objednávky v lehote 7 pracovných dní od doručenia tovaru (napr. bol dodaný neobjednaný tovar, nebolo dodané objednané mnôžstvo),
b) Kvalitu zaslaného tovaru v lehote do 2 rokov od prevzatia tovaru. Zuručná lehota je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru alebo podľa dátumu spotreby, ktorý je uvedený na obale tovaru.
4.2 Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať stav zásielky. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ak zásielka už preberaní javí známky poškodenia. Zásielku je potrebné reklamovať v zmysle Reklamačného poriadku prepravcu, tzn. Slovenská pošta,a.s alebo GLS.
4.3 Reklamáciu je možné podať písomne s uvedením podrobného popisu reklamovanej skutočnosti na adrese Ing. Jozef Matej, Ladožská 2, 040 12 Košice. Spolu s vyplneným Reklamačným formulárom prístupný na internetovej stránke www.nacomi.sk, reklamujúci = kupujúci zasiela kompletný reklamovaný tovar spolu s dodacími dokladmi, faktúrou.
4.4 Doba reklamácie začína plynúť od jej prijatia na uvedenej adrese za podmienky obdržania všetkých náležitostí potrebných pre prijatie reklamácie. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie kupujúcemu e-mailom bezprostredne po prijatí reklamácie.
4.5 O spôsobe vybavenia reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr so troch dni od prijatia reklamácie. Výsledkom reklamácie je jej neakceptovanie a vrátenie tovaru kupujúcemu, zaslanie nového tovaru alebo vrátenie kúpnej ceny reklamovaného tovaru kupujúcemu. O výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho písomne.
4.6 Ak reklamujúci nie je spokojný s výsledkom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, môže podať opakovane písomnú žiadosť o prešetrenie reklamácie. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 (slovom päť) EUR s DPH.

 

5. Záverečné ustanovenia
5.1 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 1.10.2018.
5.2 Sú záväzné pre predávajúceho a kupujúceho.
5.3 Predavajúci môže OP jednostranne meniť bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Copyright 2018 - 2021 © zdravotneponozky.sk